Điểm tổng kết khóa cơ bản lớp K235

18/08/2017 3:19:00
1. Công thức tính điểm tổng kết quá trình học
D = A * 40% + B * 20% + C * 40%
2. Công thức tính điểm tổng kết toàn khóa:
F = D * 60% + E =40% 

* Trong đó:
A =  Điểm Cắt tóc miễn phí (CTMP) chiếm 40% điểm quá trình học. 
B =  Điểm Chuyên cần chiếm 20% điểm quá trình học.
C =  Điểm bài cắt trên lớp chiếm 40% điểm quá trình học.
D =  Điểm tổng kết quá trình học chiếm 60% điểm tổng kết toàn khóa
E =  Điểm thi hết khóa chiếm 40% điểm tổng kết toàn khóa.
F =  Điểm tổng kết toàn khóa.
VD: Trương Hồng Anh:
52(A) * 40% + 65(B) * 20% + 78(C) * 40% = 65 (D)
 

II. Điểm tổng kết toàn khóa.
VD: Trương Hồng Anh:
65 (D) * 60% + 74 (E) * 40% = 69 (F)  => Xếp loại TB
III. Xếp loại khóa học:
60 - 74: Trung Bình (TB)
75 - 89: Khá
90 - 100: Giỏi
* Lưu ý: Dưới 60 điểm là chưa hoàn thành khóa học và sẽ phải thi lại. Học viên đăng kí thi lại từ ngày 21/8/2017 đến hết ngày 25/8/2017, mọi thông tin chi tiết học viên gặp Miss. Hương tầng 3 CS1 số 34 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, HN hoặc có thể liên hệ qua: 0868428368.