Đội ngũ giảng viên tại OneStar

Vũ Thanh Tùng

Giảng viên Vũ Thanh Tùng
Vũ Thanh Tùng
Kỹ thuật chuyên môn
Kỹ năng sư phạm
Kinh nghiệm nghề nghiệp
Hỗ trợ học viên
Tác phong
Phong cách

Trần Thanh Tú

Trần Thanh Tú
Kỹ thuật chuyên môn
Kỹ năng sư phạm
Kinh nghiệm nghề nghiệp
Hỗ trợ học viên
Tác phong
Phong cách

Phùng Đức Phúc

Phùng Đức Phúc
Kỹ thuật chuyên môn
Kỹ năng sư phạm
Kinh nghiệm nghề nghiệp
Hỗ trợ học viên
Tác phong
Phong cách

Trần Hiển Tùng

Trần Hiển Tùng
Trần Hiển Tùng
Kỹ thuật chuyên môn
Kỹ năng sư phạm
Kinh nghiệm nghề nghiệp
Hỗ trợ học viên
Tác phong
Phong cách

Hoàng Lâm Đức Giang

Hoàng Lâm Đức Giang
Hoàng Lâm Đức Giang
Kỹ thuật chuyên môn
Kỹ năng sư phạm
Kinh nghiệm nghề nghiệp
Hỗ trợ học viên
Tác phong
Phong cách

Nguyễn Mạnh Cường

Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Mạnh Cường
Kỹ thuật chuyên môn
Kỹ năng sư phạm
Kinh nghiệm nghề nghiệp
Hỗ trợ học viên
Tác phong
Phong cách
Đăng ký học thử ngay !