Đội ngũ giảng viên tại OneStar

Vũ Thanh Tùng

Giảng viên Vũ Thanh Tùng
Vũ Thanh Tùng
Kỹ thuật chuyên môn
Kỹ năng sư phạm
Kinh nghiệm nghề nghiệp
Hỗ trợ học viên
Tác phong
Phong cách

Trần Văn Phú

Trần Văn Phú
Kỹ thuật chuyên môn
Kỹ năng sư phạm
Kinh nghiệm nghề nghiệp
Hỗ trợ học viên
Tác phong
Phong cách
Đăng ký học thử ngay !