Điểm thi tốt nghiệp khóa tạo mẫu tóc chuyên nghiệp

01/12/2016 9:49:00
 I. Điểm thi tốt nghiệp ngày 25/112016 khóa tạo mẫu tóc chuyên nghiệp, các đầu điểm được tính như sau:

Thang điểm 100 điểm trong đó:
1. Điểm cắt chiếm: 30%
2. Điểm nhuộm chiếm: 20%
3. Điểm tạo kiểu chiếm: 30%
4. Điểm vấn đáp chiếm: 20%

Xếp loại tốt nghiệp như sau:
1. 60 đến 74 => Trung Bình.
2. 75 đến 89 => Khá.
3. 90 đến 100 => Giỏi.

VD: Nguyễn Duy Thuần 

Cắt = 70 điểm, Nhuộm = 73 điểm, Tạo kiểu = 70 điểm, Vấn đáp = 70 điểm thì cách tính điểm như sau:
(70 * 30%) + (73 * 20%) + (70 * 30%) + (70 * 20%) = 70,6 điểm ( làm tròn = 71)
Lưu ý: 
- Điểm trên Trung bình ( >= 60 điểm) là đã qua kì thi tốt nghiệp. 
- Điểm tổng khóa học và xếp loại khóa học sẽ được tính điểm học bạ cộng với điểm thi tốt nghiệp và sẽ công bố sau.